O NAS

Warsztat Terapii Zajęciowej założony został w lipcu 1997 r. przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej "Krowodrza". Od 2001 roku jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes w Krakowie. Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków. W zajęciach warsztatowych uczestniczą osoby niezdolne do pracy z powodu zaburzeń psychicznych (psychozy z kręgu schizofrenii, depresje, psychozy mieszane oraz dekompensacje głębokich zaburzeń osobowości). W Warsztacie prowadzone są różne formy terapii zajęciowej, służące nauce i doskonaleniu umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej. WTZ jest kolejnym etapem rehabilitacji i przygotowania do podjęcia pracy. Uczestnictwo w zajęciach jest też specyficznym treningiem umiejętności społecznych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności. Naszym największym, bezdyskusyjnym sukcesem wynikającym z prowadzonego procesu terapii jest znalezienie pracy i zatrudnienie naszych uczestników. Pełne poświęcenia zaangażowanie pracowników, ich profesjonalność i kompetencje mają znaczący wpływ na osiągnięcie celu, jakim jest niewątpliwie przygotowanie naszych podopiecznych do pełnienia nowych ról społecznych i zawodowych. Dużym sukcesem organizacyjnym i medialnym (Dziennik Polski, TVP Kraków, Wisła Kraków SSA) jest coroczny Integracyjny Turniej Piłki Nożnej dla Osób Niepełnosprawnych "Na Zielonej Murawie", organizowany i przeprowadzany przez pracowników Warsztatu przy minimalnym nakładzie własnych środków finansowych. W Warsztacie działają pracownie: marketingu i reklamy, komputerowa i urządzeń biurowych, artystyczna, rękodzieła, stolarsko-konserwatorska, gospodarstwa domowego i umiejętności społecznych. W Warsztacie odbywają się również zajęcia dodatkowe w kółkach zainteresowań: teatralnym, sportowym, fotograficzno-filmowm, turystycznym, ogrodniczym, historyczno-dyskusyjnym, a także zajęcia z psychoedukacji. Ze względu na specyfikę choroby psychicznej, bardzo ważnym elementem w procesie rewalidacji jest poznawanie nowych miejsc, kontakt z kulturą i sztuką. Placówka umożliwia to uczestnikom poprzez turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjścia do muzeów, teatrów itp. Warsztat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. W zajęciach uczestniczy 35 osób (ilość miejsc finansowanych przez PFRON), a terapię zajęciową prowadzi 7 terapeutów. Naszym podopiecznym zapewniamy także pomoc psychologa i opiekę socjalną. W Warsztacie nie prowadzimy regularnej działalności medycznej, jednakże pozostajemy w stałym kontakcie z lekarzami prowadzącymi naszych uczestników, którzy konsultują i doradzają w indywidualnych przypadkach. Każdy z terapeutów przygotowuje i opracowuje trzymiesięczny plan terapii zatwierdzany przez Radę Programową i dyrektora WTZ. Dzięki temu łatwiej jest osiągnąć cel terapeutyczny, jakim jest dostarczenie uczestnikom realnych doświadczeń życiowych, nabycie umiejętności społecznych i zawodowych, a także treningu interpersonalnego.
Ponadto każdy z uczestników oprócz terapeuty w pracowni posiada terapeutę prowadzącego, który odpowiedzialny jest za całokształt procesu terapii uczestnika w WTZ. Koordynatorem indywidualnych programów terapii jest psycholog. Każdy z uczestników ma zakres czynności i harmonogram pracy w poszczególnych pracowniach, opracowany na podstawie planów terapii i ocen ich efektów (dwa razy w roku). Pracownicy Warsztatu w ramach działań na rzecz środowiska lokalnego kontynuują spotkania w ramach grupy wsparcia dla byłych uczestników WTZ. Nasi byli podopieczni wiedzą, że zawsze mogą znaleźć życzliwość, radę czy pomoc w rozwiązaniu swoich problemów.

 

Copyright © 2008-2019 KUBA PŁAWNY