Logo WTZ

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Królowej Jadwigi 81
30-209 Kraków

Logo Gaudium

Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Logo Kraków
Główne Logo - PFRON
Logo MOPS Kraków

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Królowej Jadwigi 81, 30-209 Kraków

Kilka słów o nas

W zajęciach warsztatowych uczestniczą osoby niezdolne do pracy z powodu zaburzeń psychicznych (psychozy z kręgu schizofrenii, depresje, psychozy mieszane oraz dekompensacje głębokich zaburzeń osobowości).

Każdy z uczestników ma zakres czynności i harmonogram pracy w poszczególnych pracowniach, opracowany na podstawie planów terapii i ocen ich efektów (dwa razy w roku).

Nasze pracownie

Pracownia umiejętności społecznych

Pobudzamy rozwój psychofizyczny naszych uczestników.

Pracownia gospodarstwa domowego

Uczymy umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Pracownia artystyczna

Rozwijamy i doskonalmy różnorodne dziedziny twórczości poprzez sztukę.

Pracownia marketingu i reklamy

Uczymy podstaw promocji i reklamy oraz praktycznych umiejętności społecznych i zawodowych.

Pracownia rękodzieła

Poprzez ergoterapię uczymy cierpliwości, dokładności oraz wyzwalamy ukryte talenty.

Pracownia stolarsko - konserwatorska

Uczymy obróbki drewna i obsługi elektronarzędzi oraz wykonujemy prace konserwatorskie.

Pracownia komputerowa i urządzeń biurowych

Pogłębiamy i utrwalamy podstawowych umiejętności pracy przy komputerze.

Podaruj nam 1%

Zrób dobry uczynek!

Nie oddawaj fiskusowi tego, co możesz dać organizacji pożytku publicznego!

Logo Zielona Murawa

Organizujemy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

Turniej organizowany jest dla osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, m.in. po kryzysach psychicznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Na turniej zapraszane są instytucje zajmujące się rehabilitacją i terapią zajęciową osób niepełnosprawnych, a w drużynach występują zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie czy terapeuci.

„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

W Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 81 realizowany jest projekt: pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 W ramach projektu uczestniczymy w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, która jest próbą wprowadzenia jednolitych zasad pracy warsztatów terapii zajęciowej. Standardy to zestaw podstawowych norm i zasad pracy z osobami z niepełnosprawnością (w tym m.in. jednolita metodyka diagnozowania uczestników, tworzenia i realizacji IPR oraz oceny postępów uczestników), sformułowanych tak, by zapewniona była indywidualizacja wsparcia oraz prawo uczestników do samostanowienia. Założeniem jest, by z tego zestawu każdy WTZ korzystał w miarę potrzeb uczestników i lokalnych możliwości.

W standardach zwrócono uwagę, że zadania WTZ wskazują na konieczność pracy w dwóch głównych obszarach: włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej. Mając to na uwadze wskazano szereg działań, jakie WTZ mogą i powinny podejmować w obu tych obszarach – każdorazowo zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami i indywidualnymi potrzebami uczestników. Podkreślono m.in. potrzebę częstszego niż dotychczas wyjścia poza WTZ i wzmocnienia współpracy z otoczeniem, bardziej pro-zawodowego charakteru tzw. pracowni oraz zapewnienia uczestnikom WTZ alternatywnych form komunikacji.

Skip to content